چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

عدم تخلف ساختماني

عدم تخلف ساختماني
مدارك مورد نياز عدم خلاف
1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات)
2-كپي كارت ملي مالك /وكيل
3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه)
4-كپي پروانه / اصلاح پروانه
5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان)
(لازم به توضيح است كه در صورت پيشروي همسايه هاي مجاور نشان داده شود)
6-گزارش ناظر (مرحله اول تا ...................)
7-استحكام بنا 0فرم شماره6 ) در صورت تخلف كمتر از 55 درصدكل زير بنا استحكام بنا در گزارش ناظر (مرحله اول تا.......)
8-عكس از تخلفات
9-نقشه مصوب معماري(پلان طبقات ،نما، برش)
10-نقشه وضع موجود (پلان طبقات)
11-رأي و جدول كميسيون ماده صد( در صورت داشتن)
12-پوشه

 

 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

درخواست صدور عدم خلاف توسط مالك

---

فرم درخواست پر مي شود(مراجعه به روابط عمومي دايره فني) مدارك مورد نياز سند مالكيت، فتوكپي، پروانه،گزارش ناظرو در صورت اينكه ملك مورد تقاضا در مرحله سفتكاري و به يعهد باشد كروكي ثبتي نيز نياز مي باشد و در صورت تخلف برگه استحكام بنا مورد نياز مي باشد.

2

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

---

3

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

---

4

اخذ نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

---

5

بازديد از محل مورد نظر

دايره فني

در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد

6

نوشتن پيش نويس صدور عدم خلاف

دايره فني

گواهي عدم خلاف تكميل مي گردد

7

تايپ پيش نويس صدور عدم خلاف

دايره فني

---

8

امضاي صدور عدم خلاف توسط كارشناس و مسئول دايره فني

دايره فني

---

9

تاييد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

---

10

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

---

11

امضا توسط معاون يا مدير منطقه

شهردار

نسخه دمم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تائيد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد. در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 8

12

صدور عدم خلاف

دبيرخانه

---

13

پايان

 

---

 


عدم تخلف ساختماني