اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات عمرانی دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف سرعت در سطح شهر قزوین