اطلاعات مزایده فروش 17 قطعه زمین واقع در نقاط مختلف شهر قزوین به صورت نقد