اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل قیر مورد نیاز جهت استفاده در راه های دسترسی به منطقه نمونه گردشگری باراجین