مزایده عمومی یک نوبته سی و پنج قطعه زمین به صورت کاملاً نقدی