مزایده عمومی یک نوبته - پروژه برج ­های بادامستان - شهرداری قزوین