آگهی مناقصه عمومی - احداث دور برگردان غیر همسطح در تقاطع خیابان راه­آهن – بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری قزوین