مزایده عمومی - تعداد شانزده قطعه زمین به صورت نقد و اقساط - شهرداری قزوین