مزایده فروش 33 قطعه زمین و واحد در نقاط مختلف شهرقزوین