مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در مینودر - شهرداری مرکز