آگهی مناقصه - خرید و حمل مصالح سنگی - سازمان عمران شهرداری قزوین