مزایده عمومی (یک نوبته) - 18 قطعه زمین با شرایط نقد و اقساط - شهرداری قزوین