مناقصه عمومی تعیین پیمانکار حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین - شهرداری قزوین