مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات نظارت اجرای فاز دوم پروژه هفت دره - شهرداری قزوین