مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10 فقره بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری قزوین