مزایده فروش 7 قطعه زمین و ملک در نقاط مختلف شهر - شهرداری قزوین