آگهی مناقصه انتخاب مشاور نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی شرق قزوین -

فراخوان آگهی مناقصه انتخاب مشاور

( به صورت یک مرحله­ای – دو نوبته)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد به استناد قانون مناقصات عمومی دولتی نسبت به انتخاب مشاور حداقل پایه 2 راه و ترابری جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه کمربندی شرق قزوین اقدام نماید، برآورد اولیه 137/304/864/10 ریال،و مدت اجراء در حدود 9 ماه شمسی می­باشد. واجدین شرایط می­توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی نوبت دوم به آدرس اینترنتی www.qazvin.ir، یا سایت­ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می­باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 543/215/000 ریال می­باشد.

آدرس: قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز، تلفن: 5-33227001 و02833239283

توضیح اینکه تأمین بودجه از محل اعتبارات داخلی شهرداری می­باشد.