آگهی مزایده عمومی تعداد شانزده قطعه زمین - شهرداری مرکز

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد شانزده قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید :

 

 

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی

(ریال)

1

شهرک ولایت پردیس 13

250/27

371 فرعی از 3190 اصلی بخش 4 قزوین

مسکونی

17/518/900/000

2

شهرک ولایت پردیس 13

232/13

370 فرعی از 3190 اصلی بخش 4 قزوین

مسکونی

16/249/100/000

3

سرتک پردیس 12

420/21

434/567/ 11 و 41/842 فرعی از 34 و 3181 اصلی

مسکونی

31/515/750/000

4

شهرک ولایت پردیس 11

225/30

351 فرعی از 3190 اصلی بخش 4 قزوین

مسکونی

15/320/400/000

5

شهرک ولایت پردیس 11

287/33

57/1057 / 55 و 59/983 فرعی از 3181 اصلی

مسکونی

21/549/750/000

6

سرتک پردیس 10

300/00

434/577 فرعی از 11 فرعی از 34 اصلی

مسکونی

22/500/000/000

7

بادامستان شرق ساراموتور خیابان سبحان کوچه فروردین

80/50

165/باقیمانده 5/15/21 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

2/576/000/000

8

بادامستان شرق ساراموتور خیابان سبحان کوچه فروردین

42/00

باقیمانده 5/15/21فرعی از 3141 اصلی

تجاری

1/680/000/000

9

بادامستان شرق سارا موتور خیابان سبحان کوچه فروردین

52/50

164/باقیمانده 21/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

2/100/000/000

10

بادامستان شرق سارا موتور خیابان سبحان کوچه فروردین

52/50

169/باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

2/100/000/000

11

بادامستان شرق سارا موتور خیابان سبحان کوچه فروردین

52/50

باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

2/100/000/000

12

شمال پارک ارکیده داخل گذر شهید بلندیان

220/00

11 فرعی از 38 اصلی قطعه 13 تفکیکی

مسکونی

7/700/000/000

13

انتهای بازار سرای حاج چروک کوچه توسلی

161/77

13

تجاری

24/265/500/000

14

انتهای بازار سرای حاج چروک کوچه توسلی

284/75

14

تجاری

44/136/250/000