مزایده عمومی یک نوبته نوزده قطعه زمین به صورت کاملاً نقدی

مزایده عمومی یک نوبته 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد نوزده قطعه زمین را به صورت کاملاً نقدی و به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید :

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی

(ریال)

1

نوروزیان شمال ساختمان شهرداری منطقه 3 نبش کوچه حکمت 72

364/34

12/11 فرعی از 38 اصلی

تجاری مسکونی

40/000/000/000

2

بر بلوار نوروزیان جنوب کوچه حکمت  71

191/62

بخشی از پلاک 12/11 فرعی از 38 – اصلی

قطعه 1

تجاری مسکونی

22/994/400/000

3

بر بلوار نوروزیان جنوب کوچه حکمت 71

191/62

بخشی از پلاک 12/11 فرعی از 38 – اصلی

قطعه 2

تجاری مسکونی

21/078/200/000

4

ولایت -  پردیس 15

240/75

قطعه 8 تفکیکی از پلاک 1508/49 فرعی از 3181 – اصلی و  قطعه 9 تفکیکی از پلاک 369 فرعی از 3190- اصلی

مسکونی

18/056/250/000

5

شهرک ولایت پردیس 11

225/30

351 فرعی از 3190 اصلی بخش 4 قزوین

مسکونی

15/320/400/000

6

سرتک پردیس 2

246/75

باقیمانده قطعات 14 و 15 فرعی از 3180 اصلی بخش 4 قزوین

تجاری مسکونی

19/246/500/000

7

سرای حاج چروک

164/21

14 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 14

تجاری

24/631/500/000

8

سرای حاج چروک

184/92

6 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 6

انبار

12/019/800/000

9

سرای حاج چروک

182/03

8 فرعی از 2118 الی 2120- اصلی قطعه 8

انبار

10/193/683/000

10

سرای حاج چروک

سه دانگ مشاع از شش دانگ انبار

(مساحت کل انبار 97/179 متر مربع میباشد)

89/98

9 فرعی از 2118 الی 2120- اصلی قطعه 9

 ( سه دانگ مشاع از شش دانگ )

انبار

5/668/740/000

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

مبلغ پایه کارشناسی

(ریال)

11

سرای حاج چروک

220/20

10 فرعی از 2118 الی 2120- اصلی قطعه 10

انبار

13/201/200/000

12

سرای حاج چروک

216/00

11 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 11

انبار

12/096/000/000

13

سرای حاج چروک

216/00

12 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 12

انبار

14/018/400/000

14

سرای حاج چروک

182/2

15 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 15

انبار

12/654/745/600

15

سرای حاج چروک

30/187

16 فرعی از 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 16

انبار

10/488/800/000

16

سرای حاج چروک

75/179

باقیمانده 2118 الی 2120 – اصلی قطعه 17 (بنچاق)

انبار

11/324/250/000

17

غیاث آباد، بلوار ارتباطات، جنب مدرسه صادقین

28/123

باقیمانده 22/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری مسکونی

8/013/200/000

18

بادامستان شرق سارا موتور خیابان سبحان کوچه فروردین

80/50

165/باقیمانده 21/15/5 فرعی از 3141 اصلی

تجاری

2/576/000/000

19

خیابان تبریز – نبش کوچه مرادی

69/19

4109/5029 اصلی بخش 2 قزوین

مسکونی

1/729/750/000

 

متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند، ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283