مزایده عمومی - 3 قطعه زمین شهرداری قزوین

مزایده عمومی یک نوبته

 

شهرداری قزوین در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین را به صورت 50 درصد نقد و الباقی طی 3 قسط متوالی تا پایان سال جاری، به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید:

ردیف

آدرس

مساحت

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت کارشناسی

(کل متراژ) ریال

1

ملاصدرا بر بلوار امیرکبیر شرقی

451/19

 

22639/276 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قطعه اول تفکیکی

مسکونی

46/021/380/000

2

ملاصدرا بر بلوار امیرکبیر شرقی

442/6

22641/276 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قطعه سوم تفکیکی

مسکونی

46/473/000/000

3

بلوار نوروزیان انتهای حکمت 73

203/47

2126/2 فرعی از 38- اصلی بخش 5 قطعه 5 تفکیکی

مسکونی

10/783/910/000

 

 

متقاضیان می­ توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند،

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می­باشد.

آدرس : قزوین ، خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، تلفکس : 33239283