آگهی مناقصه انتخاب مشاور - انتخاب مشاور دارای پایه یک راه و ترابری-راهسازی

(به صورت یک مرحله­ ای- یک نوبته)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومي نسبت به انتخاب مشاور دارای پایه یک راه و ترابری-راهسازی جهت انجام امور انجام امور خدمات نظارت (کارگاهی و عالیه) تکمیل اجرای کمربندی سبز شهر قزوین (ارنجک) ، با شرکت­ های دارای صلاحیت اقدام نماید، برآورد اولیه 11,264,626,968 ریال، و مدت اولیه اجراء در حدود 18 ماه می ­باشد. متقاضیان می ­توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir؛ و یا به صورت حضوری به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند.

. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس: 33239283-028