آگهی مناقصه - احداث دور برگردان غیر همسطح در تقاطع خیابان راه¬آهن – بلوار جمهوری اسلامی - شهرداری قزوین

آگهی مناقصه عمومی
(یک نوبته – یک مرحله ­ای)

شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به احداث دور برگردان غیر همسطح در تقاطع خیابان راه ­آهن – بلوار جمهوری اسلامی واقع در  شهر قزوین، به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­ گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­ های دارای صلاحیت (حداقل رتبه پنج در رشته راه) اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می ­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده در بستر سامانه می­باشد. 

فایل اسکن پاکات "الف" و "ب" و "ج" می­بایست در سامانه بارگذاری و اصل ه پاکات"الف"،"ب"،"ج" تا تاریخ 1399/11/09 به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می ­باشد.

تلفن تماس: 33239283

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید