مراکز دانشگاهی قزوین

 

 

- دانشگاه ‌بين‌المللي امام‌خميني(ره)

آدرس: قزوين، بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، روبروي صداوسيماي قزوين

تلفن: 02833780021

http://www.ikiu.ac.ir/fa

 

- دانشگاه پيام‌نور مرکز قزوين

آدرس: (ساختمان مرکزي) بلوار شهيد مدرس، ابتداي خيابان شهرداري

(ساختمان دانشگاه)خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات

تلفن: 02833224024 - 02833336366

http://qazvin.pnu.ac.ir/Portal/Home/

 

- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان قزوين

آدرس: قزوين، بلوار شهيد باهنر، دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تلفن: 02833336001

http://www.qums.ac.ir/Portal/Home

 

- دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

آدرس: قزوين، خيابان دانشگاه، بلوار نخبگان، مجتمع شهيد عباسپور

تلفن: 02833665275

https://www.qiau.ac.ir/

 

- دانشکده فني و حرفه‌اي شهيدبابايي

آدرس: قزويـن - خيابان شهيد بابايي

تلفن: 02833350201

http://p-qazvin.tvu.ac.ir