آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی - اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه1 - شهرداری منطقه 1 قزوین