آگهی مناقصه عمومی - اجرای پروژه فازدوم سوله ورزشی مشعلدار - شهرداری منطقه1 قزوین

«آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای »

نوبت اول

شهرداری منطقه1 قزوین درنظردارداجرای پروژه فازدوم سوله ورزشی مشعلداررابه شرح جزئیات مندرج دراسنادمناقصه و بابهره­ گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) وازطریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­ های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس ازانتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه،پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت درمناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و... در بستر سامانه می ­باشد. 

پاکات "الف" و"ب" و"ج" می بایست درسامانه بارگذاری واصل تضمین شرکت درمناقصه (پاکت "الف") مندرج دراسناد. به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می ­باشد.

تلفن تماس: 33224199 و 33228888