«آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای » نوبت اول،فازدوم سوله ورزشی مشعلدار

«آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای »

نوبت اول

شهرداری منطقه1 قزوین درنظردارداجرای پروژه فازدوم سوله ورزشی مشعلدار  رابه شرح جزئیات مندرج دراسنادمناقصه وبابهره­گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)وازطریق برگزاری مناقصه عمومي باشرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید.متقاضیان میتوانندپس ازانتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسنادمناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفاازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشدوکلیه مراحل فرآیندمناقصه شامل دریافت اسنادمناقصه،پرداخت تضمین شرکت درمناقصه،انصراف ازشرکت درمناقصه،ارسال پیشنهادقیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و... دربسترسامانه میباشد. 

پاکات"الف"و"ب"و"ج"میبایست درسامانه بارگذاری واصل تضمین شرکت درمناقصه(پاکت"الف") مندرج دراسناد.به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33224199و33228888