آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شهرداری منطقه 1

«آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای»

شهرداری منطقه1 قزوین درنظردارداجرای پروژه های ذکرشده درذیل نامه رابه شرح جزئیات مندرج دراسنادمناقصه وبابهره­گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)وازطریق برگزاری مناقصه عمومي باشرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید.متقاضیان میتوانندپس ازانتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسنادمناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفاازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشدوکلیه مراحل فرآیندمناقصه شامل دریافت اسنادمناقصه،پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت درمناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت،بازگشایی پاکات،اعلام به برنده،پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و...دربسترسامانه میباشد. 

پاکات"الف"و"ب"و"ج"میبایست درسامانه بارگذاری واصل تضمین شرکت درمناقصه(پاکت"الف") مندرج دراسناد. به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 33224199و33228888

1-پروژه آماده سازی سطح منطقه1      2- پروژه جدول گذاری ومرمت ونگهداری نواحی چوبیندرومشعلدار

3-پروژه جدولگذاری ومرمت ونگهداری ناحیه امامزاده حسین 4-پروژه جدولگذاری ومرمت ونگهداری ناحیه امامزاده علی