مناقصه عمومي پروژه جدول گذاری سطح منطقه 4

صورتجلسه پیش از فراخوان مناقصه

شهرداري قزوين در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومي پروژه جدول گذاری سطح منطقه 4 ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرکت­هایی که حداقل دارای پایه 5 (پنج) رشته ابنیه یا راه را داشته  باشند، به شرح ذيل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

شماره آگهی مناقصه:

726/د/401/4

تاریخ آگهی مناقصه:

02/11/1401

واحدهای متقاضی:

منطقه 4

نوع مناقصه:

عمومی یک مرحله ای

روش تامین منابع مالی:

بودجه داخلی

محل تأمین اعتبار:

اعتبارات داخلی

340104003

برآورد کلی مناقصه:

230/144/133/20 ریال

مدت اعتبار پیشنهادها:

  3ماه

مهلت زمانی دریافت اسناد:

       از ساعت       13:30      روز    چهارشنبه        مورخ        12/11/1401     تا     

    روز  سه  شنبه          از ساعت       13:30       مورخ       18/11/1401  

مهلت ارائه پیشنهاد:

حداکثر تا ساعت 13:30    ظهر روزیکشنبه  مورخه 30/11/1401         

زمان گشایش پاکت­ها:

در ساعت09:00    صبح روز    دوشنبه    مورخ  01/12/1401  

شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005084000029 - آدرس: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

موضوع مناقصه :

پروژه جدول گذاری سطح منطقه 4مطابق با نقشه­ها و مشخصات فنی، خصوصی و عمومی و سایر مدارک و ملحقات پيوست

توضیحات:

خلاصه اسناد: مطابق با ماده 4 آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات تکمیل گردد.