آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه های منطقه 1 شهرداری قزوین

آگهی مناقصه عمومی 

 

منطقه یک شهرداری قزوین در نظر دارد مطابق با ماده 30 آیین نامه معاملات شهرداری تهران نسبت به اجرای پروژه های ذیل اقدام نماید:

1-اجرای پروژه مرمت ونگهداری ناحیه امامزاده علی (ع)به مبلغ اولیه 2/971/508/613ریال.

2- اجرای پروژه مرمت ونگهداری ناحیه امامزاده حسین (ع)به مبلغ اولیه 2/971/508/613ریال.

3- اجرای پروژه مرمت لکه گیری آسفالت نواحی دانش وناصرآبادبه مبلغ اولیه 2/997/428/052ریال.

4- اجرای پروژه مرمت لکه گیری آسفالت نواحی چوبیندرومشعلداربه مبلغ اولیه 2/997/428/052ریال.

5- اجرای پروژه مرمت ولکه گیری آسفالت ناحیه امامزاده حسین (ع)به مبلغ اولیه 2/997/428/052ریال.

6- اجرای پروژه مرمت ولکه گیری آسفالت ناحیه امامزاده علی (ع)به مبلغ اولیه 2/997/428/052ریال.

7- اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه یک به مبلغ اولیه 5/392/146/374ریال.

8- اجرای پروژه دیوارسنگی مسیل یالیان به مبلغ اولیه 5/942/854/227ریال.

9- اجرای پروژه کانال دلی چای به مبلغ اولیه 6/947/868/234ریال.

10- اجرای پروژه جدول ولوله گذاری معابربه مبلغ اولیه 4/971/287/465ریال.

11- اجرای پروژه مرمت ونگهداری نواحی دانش وناصرآبادبه مبلغ اولیه 2/971/508/613ریال.

12- اجرای پروژه مرمت ونگهداری نواحی چوبیندرومشعلدارمبلغ اولیه 2/971/508/613ریال..

13- اجرای پروژه پیاده روسازی سطح منطقه یک (خیابانهای نادری وطالقانی) به مبلغ اولیه  4/962/007/423ریال