آگهي مناقصه یک مرحله ای مرمت و نگهداری معابر - شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه یک مرحله ای

 

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژهای مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي  جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

 

  1. مرمت و نگهداری معابر ، جدول ،دال و دریچه سطح منطقه دوقزوین ناحیه آزادگان با اعتبار 2/200/000/000 ریال
  2. مرمت و نگهداری معابر ، جدول ،دال و دریچه سطح منطقه دوقزوین ناحیه شهید بابائی  با اعتبار 2/200/000/000 ریال

 

تلفن تماس:33320917