آگهی مناقصه پروژه جدول گذاری و پیاده روسازی با آسفالت - منطقه 3 شهرداری قزوین

((آگهي مناقصه يک مرحله اي ))

 

شهرداري قزوين درنظر دارد اجراي پروژه هاي  ذيل راازطريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد علاقمندان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از انتشارآگهي جهت اطلاع از شرايط ودريافت اسناد مناقصه به واحد قرادادهاي شهرداري منطقه سه مراجعه نمائيد . ضمنا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده وشهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

  1. پروژه جدولگذاري  سطح منطقه سه بابرآورد اوليه 7/434/666/026 ريال
  2. پروژه پياده روسازي باآسفالت در سطح منطقه سه بابرآورد اوليه 6/257/792/303 ريال

                                                                                                         

1- روزنامه  تابان  (محلی ) تاریخ چاپ 1397/04/23

2- روزنامه مردم سالاری  (سراسری ) تاریخ چاپ 1397/04/23