آگهی مناقصه اسکلت وسقف فرهنگسرای مشعلدار - منطقه 1 شهرداری

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

 

شهرداری منطقه یک قزوین درنظردارداجرای پروژه ذیل:

1-اسکلت وسقف فرهنگسرای مشعلداررا با برآورد اولیه به مبلغ 4/887/403/080 ریال.

 

ازطریق مناقصه عمومی ازمحل اعتبارات داخلی واگذار نمایدواجدین شرایط می توانند 10حداکثرظرف مدت 10روز از زمان انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع درخیابان نواب جنوبی تقاطع خیابان امام ویابه آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

تلفن تماس:33224199 و 33228888