آگهی مناقصه انتخاب مشاور - خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث پارک بانوان

آگهی مناقصه انتخاب مشاور
(به صورت یک مرحله ­ای- یک نوبته)

 

شهرداری قزوین در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومي نسبت به انتخاب مشاور دارای حداقل پایه 2 مرتبط (گروه شهرسازی و معماری ) جهت  خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث پارک بانوان واقع در منطقه یک شهر قزوین، با شرکت­ های دارای صلاحیت اقدام نماید، برآورد اولیه 102/256/992/7 ریال، و مدت اولیه اجراء در حدود 18 ماه شمسی می­باشد. متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir؛ یا سایت ملی مناقصات و یا به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

تلفن تماس: 02833239283