آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه های شهرداری منطقه یک قزوین

«آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی»

 

شهرداری منطقه یک  قزوین در نظر دارداجرای پروژه های ذیل :

  1. اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان طالقانی با مبلغ اولیه 12/859/237/739 ریال.
  2. اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان راه آهن با مبلغ اولیه 14/346/210/886 ریال.
  3. اجرای پروژه جدول گذاری معابرسطح شهربا مبلغ اولیه 3/496/968/976 ریال.
  4. اجرای پروژه دیوارسنگی ونرده گذاری ولوله گذاری بامبلغ اولیه 4/015/537/263 ریال.

را از طریق مناقصه عمومی ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذار نماید، واجدین شرایط می توانندحداکثر ظرف مدت 10روز اززمان انتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع در خیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام و یا به آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس:  33224199 و 33228888