آگهي مناقصه پروژه بافت باز شهرداری منطقه 3

((آگهي مناقصه يک مرحله اي ))

 

شهرداري قزوين درنظر دارد اجراي پروژه  ذيل راازطريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد علاقمندان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از انتشارآگهي جهت اطلاع از شرايط ودريافت اسناد مناقصه به واحد قرادادهاي شهرداري منطقه سه مراجعه نمائيد . ضمنا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده وشهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

  1. پروژه آماده سازي بافت باز  با برآورد اوليه 14/353/337/165 ريال