آگهي مزایده - ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی شهرداري منطقه دو

آگهي مزایده

 

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد یک قطعه زمین که با کاربری مسکونی را با آدرس و مشخصات زیر به استناد ماده 29 و 30  آئین نامه مالی شهرداری تهران از طریق آگهی مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت آگاهي و دريافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مزایده ميباشد و شهرداري در رد ياقبول پيشنهادات مختار است.

  1. ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی صفر ( 0) فرعی از 1991- اصلی بخش 1 قزوین به مساحت 30/86 مترمربع واقع در خیابان نادری کوچه امیر امجد کوچه شهید رحمانی نیکو