آگهی مناقصه عمومی - اجرای پروژه مرمت ونگهداری - شهرداری منطقه یک قزوین

«آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول»

 

شهرداری منطقه یک  قزوین در نظر دارداجرای پروژه های ذیل :

  1. اجرای پروژه مرمت ونگهداری نواحی دانش و ناصرآباد را با مبلغ اولیه 4/882/223/246 ریال .
  2. اجرای پروژه مرمت ونگهداری نواحی چوبیندرومشعلدار را با مبلغ اولیه 4/882/223/246 ریال .
  3. اجرای پروژه مرمت ونگهداری ناحیه امامزاده حسین را با مبلغ اولیه 4/882/223/246 ریال .
  4. اجرای پروژه مرمت ونگهداری ناحیه امامزاده علی را با مبلغ اولیه 4/882/223/246 ریال .

را از طریق مناقصه عمومی ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذار نماید، واجدین شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس ازانتشارآگهی نوبت دوم جهت اطلاع ودریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع در خیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام و یا به آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات  مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری درقبول یک یارد تمام پیشنهادات مختارمی باشد.

تلفن تماس: 33224199 و 33228888