آگهی مناقصه عمومی - اجرای پروژه های آماده سازی و دال گذاری کانال راه آهن - شهرداری منطقه یک قزوین

«آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول»

 

شهرداری منطقه یک  قزوین در نظر دارداجرای پروژه های ذیل :

  1. اجرای پروژه آماده سازی دانش وناصرآباد را با مبلغ اولیه 14/817/445/305 ریال .
  2. اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه یک را با مبلغ اولیه 14/590/976/954 ریال .

     3- اجرای پروژه دال گذاری کانال راه آهن رابا مبلغ اولیه 4/950/847/848 ریال.

را از طریق مناقصه عمومی ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذار نماید واجدین شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت10 روز پس از انتشارآگهی نوبت دوم جهت اطلاع و دریافت اسناد مناقصه به امورقراردادهای شهرداری منطقه یک واقع درخیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام ویابه آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات  مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری درقبول یک یاردتمام پیشنهادات مختار می باشد.

تلفن تماس: 33224199 و 33228888