آگهي مناقصه - پروژه احداث پارک ولایت ( سرتک ) - شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه

 

  شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

 

  1. پروژه احداث پارک ولایت ( سرتک ) ، ضلع شمال غربی سید حسن نصرا.... به مبلغ 76/000/000/000  ریال

تلفن تماس:33320917