آگهي مناقصه - پروژه تکمیل فرهنگسرای هادی آباد - شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه

 

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

 

  1. پروژه تکمیل فرهنگسرای هادی آباد به مبلغ 17/100/000/000  ریال

تلفن تماس:33320917