آگهي مناقصه -پروژه احداث پارک شقایق 2 - شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه

   شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

 

  1. پروژه احداث پارک شقایق 2، ضلع جنوب شرقی میدان سید حسن نصرا.... به مبلغ 105/600/000/000 ریال