آگهي مزایده یک مرحله ای - دو قطعه زمین - شهرداري منطقه دو

آگهي مزایده یک مرحله ای

 

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد دو قطعه زمین را به  آدرس و مشخصات زیر به استناد ماده 29  و 30  آئین نامه مالی شهرداری تهران از طریق آگهی مزایده عمومی بفروش برساند .متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10روز پس از انتشار آگهي جهت آگاهي و دريافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مزایده ميباشد و شهرداري در رد ياقبول پيشنهادات مختار است.

 

  1. ششدانگ یک قطعه زمین نهرمتروکه به مساحت 2/50 مترمربع  واقع در ضلع شمال غرب پلاک ثبتی 5/6/266 فرعی از 53- اصلی بخش 5 قزوین با کاربری مسکونی واقع در بلوار شهید سردار سلیمانی انتهای حکمت 33 پلاک 25
  2. ششدانگ یک قطعه زمین نهر متروکه به مساحت 89/34 مترمربع واقع در ضلع شرق پلاک ثبتی 231 فرعی از 3191- اصلی بخش 4 قزوین با کاربری مسکونی به آدرس خیابان توحید کوچه آشنا مقابل کوچه بابائی

 

تلفن تماس:33320917