تجدیدآگهی مناقصه عمومی - اجرای پروژه پیاده روسازی - شهرداری منطقه یک قزوین

«تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک نوبتی»

 

شهرداری منطقه یک قزوین درنظردارداجرای پروژه پیاده روسازی ضلع جنوبی بلوارآیت الله خامنه ای را با مبلغ اولیه 16/370/547/514 ریال،ازطریق مناقصه عمومی وازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذارنماید، واجدین شرایط میتوانندحداکثرظرف مدت 10 روز اززمان انتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع درخیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام ،ویا به آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات  مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 33224199و33228888