آگهی مناقصه عمومی - پروژه پل بین میادین تره باروخشکبار- شهرداری منطقه یک قزوین

«آگهی مناقصه عمومی- یک نوبتی»

 

شهرداری منطقه یک قزوین درنظردارداجرای پروژه پل بین میادین تره باروخشکباررابامبلغ اولیه 2/279/016/688 ریال،ازطریق مناقصه عمومی وازمحل اعتبارات داخلی شهرداری واگذارنماید،واجدین شرایط میتوانندحداکثرظرف مدت10روزاززمان انتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسنادمناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه یک واقع درخیابان نواب جنوبی، تقاطع خیابان امام ،ویا به آدرس سایت پایگاه ملی مناقصات  مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.