آگهي مناقصه - پروژه نمای آلومینیومی , اجرای نمای کرتین - شهرداري منطقه دو

آگهي مناقصه یک مرحله ای

        شهرداري منطقه دو در نظر دارد پروژه های  مشروحه زير را از طريق آگهي مناقصه عمومي تا مرحله بهره برداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثرظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي جهت آگاهي و دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري منطقه دو مراجعه نمايند ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد و شهرداري دررد ياقبول پيشنهادات مختار است.

  1. پروژه نمای آلومینیومی طبقه همکف و اول ساختمان خانه تئاتر به مبلغ 6/310/625/000 ریال
  2. پروژه اجرای نمای کرتین وال طبقه همکف ساختمان خانه تئاتر شهر قزوین 7/089/700/000 ریال

 

تلفن تماس:33320917