آگهي مناقصه - - پروژه بهسازي و زيبا سازي حاشيه کانال آبرساني بلوار معلم - منطقه سه شهرداری قزوین

((آگهي مناقصه  يک نوبته ))

 

شهرداري قزوين درنظر دارد اجراي پروژه ذيل راازطريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد علاقمندان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10روز پس از انتشارآگهي جهت آگاهي از شرايط ودريافت اسناد مناقصه به واحد قرادادهاي شهرداري منطقه سه مراجعه نمائيد . ضمنا هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده وشهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است .

  1. پروژه بهسازي و زيبا سازي حاشيه کانال آبرساني بلوار معلم در منطقه سه بابرآورد اوليه 7/715/119/250  ريال .