آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی - اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه1 - شهرداری منطقه 1 قزوین

«آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی»

« یک نوبتی-یک مرحله ای»

 

شهرداری منطقه 1 قزوین در نظر دارد اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه1 را به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­ گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکتهای دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانندپس از انتشارآگهی جهت آگاهی ودریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

برگزاری مناقصه صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و... در بستر سامانه می­باشد. 

پاکات"الف"و"ب"و"ج" می بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت"الف") مندرج در اسناد  به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­ باشد.

تلفن تماس: 33224199و33228888

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید