امامزاده اسماعيل (ع) از نوادگان امام جعفر صادق (ع) است .بناي بقعه در دو طبقه؛ شامل فضاي اصلي حرم، چهار ايوان متصل در طرفين آن و فضاي جنبي ايوان ها است. حرم گنبدي دارد که روي آن کاشيکاري و زير آن کاربندي و گچبري است. مدفن اصلي امامزاده در سرداب بقعه در زير حرم قرا گرفته است.