بناي آجري آرامگاه حمد الله مستوفي مورخ شهير عصر ايلخاني متعلق به قرن هشتم ھ.ق است اين بناي مربع شکل توسط چهار فيل پوش به هشت ضلعي تبديل شده و روي آن گنبد مخروطي شکلي قرار گرفته است. در داخل بنا کتيبه اي وجود دارد که سوره مبارکه انسان به خط نسخ روي آن گچبري شده است. نماي بنا آجري و مانند ساير بناهاي سبک ايلخاني داراي بند هاي مهري است اين بنا داراي سردابي است که ورودي آن مقابل در مقبره قرار دارد و مزار حمد الله مستوفي در آن قرار دارد.